Regulamin świadczenia usług w Serwisie sukcespisanyszminka.pl

wersja z dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.sukcespisanyszminka.pl (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką

Informacje ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: Fundację Sukcesu Pisanego Szminką z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Podchorążych 75/77 lok. 2, 00-722 Warszawa, NIP: 521-376-01-86, REGON: 366107616, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000653164.

 2. W ramach Serwisu prezentowane są treści związane z rozwojem osobistym i rozwojem biznesu oraz świadczone Usługi w postaci utworzenia konta w Serwisie oraz udzielania Konsultacji Online.

 3. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować przy wykorzystaniu poczty elektronicznej biuro@sukcespisanyszminka.pl.

 

Definicje

 1. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie, dostępny na www.sukcespisanyszminka.pl. Na prośbę Użytkownika możemy udostępnić go również w formacie PDF przesyłając go na podany adres email.

 2. Konsultacja Online – usługa świadczona przez Usługodawcę przez współpracującego z nim Konsultanta/Konsultantkę z obszaru coachingu, mentoringu oraz innych obszarów rozwoju osobistego lub rozwoju biznesu w cenie i dacie wskazanej w opisie Konsultacji Online, trwająca 55 minut lub na życzenie Użytkownika krócej, co nie wpływa na zmianę ceny.

 3. Konsultant/Konsultantka – osoba udzielająca Użytkownikowi Konsultacji Online w ramach Serwisu.

 4. Usługodawca – Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką.

 5. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna działająca przez swojego przedstawiciela, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez swojego przedstawiciela korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. Aby korzystać z Konsultacji Online Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Przez Użytkownika rozumie się jednocześnie Użytkownika Zalogowanego, jak i Użytkownika Niezalogowanego.

 6. Użytkownik Zalogowany – Użytkownik, który korzysta z Serwisu i świadczonych usług po utworzeniu konta w Serwisie i zalogowania na konto.

 7. Użytkownik Niezalogowany – Użytkownik, który korzysta z Serwisu i świadczonych usług bez rejestracji konta w Serwisie.

 8. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w postaci Konsultacji Online.

 

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu zarówno bez utworzenia konta, jak i przy utworzeniu konta.

 2. Utworzenie konta w Serwisie wymaga zarejestrowania się Użytkownika na podstronie www.konsultacje.sukcespisanyszminka.pl.

 3. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z Konsultacji Online po dokonaniu zapisu za pośrednictwem Serwisu. Zapisy są dostępne dla Użytkowników Zalogowanych i Użytkowników Niezalogowanych na tych samych warunkach.

 4. Na podstronie pod adresem konsultacje.sukcespisanyszminka.pl prezentowane są usługi w postaci Konsultacji Online ze wskazaniem opisu zakresu konsultacji, ceny oraz dostępnych dat i godzin konsultacji.

 5. Aby zapisać się na Konsultację Online należy:

  1. wejść na podstronę konsultacje.sukcespisanyszminka.pl i wybrać interesującą Użytkownika Konsultację Online z wybranym Konsultantem/Konsultantką oraz terminem jej realizacji,

  2. po wybraniu Konsultacji Online potwierdzić chęć zapisu na Konsultację Online przyciskiem „Zapisz”,

  3. dokonać płatności za Konsultację Online w cenie podanej w opisie Konsultacji Online; dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayU,

  4. po dokonaniu zapisu Użytkownik otrzyma potwierdzenie zapisu na Konsultację Online na wskazany przez siebie adres email.

 6. Konsultacje Online odbywają się przez komunikator Skype. Użytkownik zapisując się na Konsultację Online wyraża zgodę na używanie Skype jako komunikatora używanego dla świadczenia Konsultacji Online.

 7. Do skutecznego zapisu na Konsultację Online niezbędne jest potwierdzenie akceptacji treści Regulaminu.

 8. Znajdujące się na stronach internetowych Serwisu informacje o Usługach i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Użytkownika oferty zakupienia określonej ilości konkretnych Usług na ściśle określonych warunkach. Złożenie przez Usługodawcę zamówienia w postaci zapisu na Konsultację Online oznacza złożenie przez niego oferty kupna zamawianych usług. Informacje zawarte na stronach ani przekazywane w ramach Konsultacji Online nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Oferowane usługi mogą różnić się w szczegółach od wizerunków i informacji umieszczonych na stronach Serwisu, gdyż szczegółowy przebieg Konsultacji Online ustala Użytkownik wraz z Konsultantem/Konsultantką.

 9. Wszystkie ceny podane w Serwisie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca on-line w systemie w momencie zakończenia procedury składania przez Klienta zamówienia (potwierdzenia zamówienia przez Serwis).

 

Warunki świadczenia Usług

Czas trwania Umowy i obowiązki Usługodawcy

 1. Rejestracja konta w Serwisie stanowi zawarcie pomiędzy Usługodawcą a Zalogowanym Użytkownikiem umowy świadczenia usług utworzenia konta w Serwisie i umożliwienia zapisu na Konsultacje Online na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Zapisanie na Konsultację Online przez Użytkownika Niezalogowanego i Użytkownika Zalogowanego stanowi zawarcie Umowy świadczenia usług, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą a tym Użytkownikiem na przeprowadzenie jednorazowej Konsultacji Online. Użytkownik może zapisać się wielokrotnie na Konsultację Online.

 3. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.

 4. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.

 5. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po zawarciu Umowy oraz po dokonaniu zapłaty ceny za Usługę w postaci Konsultacji Online.

 6. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dnia od zawarcia umowy, tj. w zakresie utworzenia konta w Serwisie od chwili utworzenia konta oraz świadczenia usług w postaci Konsultacji Online od chwili dokonania zapisu na Konsultację Online, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 poniżej.

 7. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem Usługodawca będzie mógł rozpocząć świadczenie usług w postaci Konsultacji Online po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, a w terminie wcześniejszym, jeżeli Użytkownik zgodzi się na świadczenie usług w terminie, na który się zapisał. Rozpoczęcie Konsultacji Online rozumie się jako wyrażenie takiej zgody.

 8. Przed rozpoczęciem świadczenia Usługodawca informuje, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy.


Zasady świadczenia Usług

 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.

 2. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Usług w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy i Konsultantów/Konsultantek lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.

 3. Konsultant/Konsultantka może przerwać Konsultację Online w przypadku ujawnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 2 powyżej. Przerwanie Konsultacji nie skutkuje zwrotem uiszczonej ceny.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script, w najnowszej wersji;

b) dostęp do Internetu,

c) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up) – zalecane,

d) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy;

e) posiadanie konta w serwisie Skype, sprawnych głośników oraz mikrofonu.

 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.

 3. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia konta lub informacji opublikowanej w Serwisie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie określa Polityka Prywatności opublikowana w Serwisie.

 2. Usługodawca jest Administratorem Danych przekazanych w związku i w celu świadczenia usług w Serwisie.

 3. Dane osobowe przekazane w formularzu zapisu na Konsultację Online oraz podane w ramach konsultacji są przez Administratora przetwarzane w celu prowadzenia Konsultacji na podstawie niezbędności dla wykonania umowy realizacji Konsultacji Online. Dane przetwarzane w celu i w ramach udzielenia Konsultacji Online to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz identyfikator Skype. Dane przetwarzane w celu utworzenia konta w Serwisie są również przetwarzane na podstawie umowy.

 4. Użytkownik w celu dokonania płatności podaje również dane płatnicze wymagane przez PayU. Administratorem tych danych jest PayU – Użytkownik podczas zapisu powinien zapoznać się z treścią polityki prywatności PayU.

 5. Dane podane w celu udzielenia Konsultacji Online będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.

 6. Dane podane w formularzu rejestracji konta w Serwisie będą przetwarzane przez okres utrzymywania konta a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.

 7. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do utworzenia konta oraz udzielenia Konsultacji Online.

 8. Dane Użytkownika podane w celu zapisu na Konsultację Online mogą być przekazane Konsultantkom i Konsultantom wyłącznie w zakresie i celu przeprowadzenia Konsultacji oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne dla zapewnienia prowadzenia Konsultacji Online. Dane podane w celu utworzenia konta w Serwisie mogą być przekazane podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne dla utrzymania i prawidłowego działania Serwisu oraz świadczenia oferowanych w nim usług,

 

Reklamacje

 1. Użytkownik może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację w odniesieniu do przeprowadzonej Konsultacji Online.

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis powodu, dla którego Użytkownik uważa, że Konsultacja Online była przeprowadzona niezgodnie z umową.

 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres biuro@sukcespisanyszminka.pl.

 4. Konsument może zgłosić reklamację w terminie rękojmi określonej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Podmiot niebędący konsumentem może złożyć reklamację w terminie 7 dni od daty przeprowadzonej Konsultacji Online.

 5. Reklamacje zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 6. Jeżeli wykonana Usługa ma wady, Użytkownik ma prawo żądania naprawy wad lub ich usunięcia. Użytkownik ma obowiązek wskazania wad usługi i wyznaczenia terminu do ich naprawienia. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, jeżeli usługa została wadliwie wykonana, Użytkownik ma prawo żądania zwrotu zapłaty ceny za Konsultację Online.

 7. Użytkownik może również złożyć reklamację na powyższych zasadach w stosunku do usługi utworzenia konta w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że utworzenie konta nie jest płatne i nie wywołuje skutków finansowych z tytułu utrzymywania konta w Serwisie po żadnej ze stron.

 

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn: 

a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;

e) realizacji nowych funkcjonalności i usług na platformie.

 

2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu, a w czasie pomiędzy opublikowaniem zmienionego Regulaminu a jego wejściem w życie zapisał się na Konsultację Online, która jeszcze się nie odbyła.

 

3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 2 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.

 

4. Zmiany kosmetyczne Regulaminu, które nie wpływają na warunki świadczonych Usług, nie wymagają publikacji w trybie ust. 2 powyżej.

 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.

 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).